Projekat „Psihosocijalni tretman počinilaca porodičnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“

20.06.2016. godine, u Medija centru, održana je uvodna konferencija povodom pocetka projekta: Psihosocijalni tretman pocinilaca porodicnog nasilja, kao ulaznica za trajnu promenu“, koji ce u narednih godinu dana sprovoditi nevladina organizacija IAN, Medunarodna mreža pomoci, koja je nosilac projekta, uz finansijsku podršku Ambasade kraljevine Holandije.

Javnosti je ukratko predstavljen psihosocijalni tretman za pocinioce nasilja u porodici, koji se godinama uspešno primenjuje u zemljama Evrope i presudno je uticao na smanjenje recidiva nasilnickog ponašanja kod pocinilaca. U našoj zemlji, rad sa pociniocima porodicnog nasilja, je i dalje sporadican i nedovoljno primenjivan. Usluga još uvek nije jasno prepoznata u zakonskom okviru, što dovodi u pitanje njenu održivost.

Projekat je nastao sa opštim ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i medunarodna iskustva u primeni ovog modela, nade zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji i donesu sistemska rešenja, koja ce obezbediti održivost usluge i razvoj programa psihosocijalnog tretmana za pocinioce nasilja. Rezultati ciljeva, ce predstavljati osnov za buduce adekvatnije regulisanje ove zakonske mere, u pravnom sistemu Republike Srbije.

U tu svrhu, na konferenciji se okupila vecina predstavnika nadležnih institucija, od kojih smo dobili saglasnost za ucestvovanje u buducim projektnim aktivnostima: narodni poslanik Meho Omerovic, ispred Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici Prvog osnovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Apelacionog suda u Beogradu, Prvog Osnovnog suda u Beogradu, GCSR-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja Republike Srbije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva, što ukazuje na prepoznavanje važnosti ove teme za društvo u kome živimo i što je od opšte koristi, jer smo na taj nacin, korak bliže stvaranju jedinstvene mreže institucija i organizacija, u cilju rešavanja uzroka problema nasilja u porodici, kao izuzetno kompleksnog problema i bolne tacke našeg društva.

Neki od pomenutih predstavnika, su prezentovali svoje videnje i dali predloge za unapredenje medusobne saradnje na planu rešavanja nasilja u porodici.

Na konferenciji za štampu su govorili:

  • Mariela van Miltenburg, zamenica ambasadora u Ambasadi Kraljevine Holandije u Beogradu, predstavnik donatora projekta: Uvodno predstavljanje;
  • Mina Mitic Lazarevic, menadžer projekta, predstavnik IAN-a: Najava projekta „Psihosocijalni tretman pocinilaca porodicnog nasilja kao ulaznica za trajnu promenu“
  • Ana Jankovic Jovanovic- doktorantkinja pravnih nauka, spoljna saradnica IAN-a: Pravni okvir za primenu psihosocijalnog tretmana u slucajevima nasilja u porodici;
  • Vera Despotovic, specijalista psihoterapije i medijacije, Fakultet za medije i komunikacije, predstavnik Kriznog centra za muškarce: Dosadašnja iskustva u oblasti rada sa pociniocima nasilja u partnerskim odnosima;
  • Gordana Radic, zamenik javnog tužioca, predstavnik Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Odeljenje za nasilje u porodici: Postupanje javnog tužioca, vezano za krivicno delo nasilja u porodici;
  • Ivana Ramic, sudija krivicnog odeljenja i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu: Procesuiranje krivicnog dela nasilja u porodici;
  • Dragan Vulevic, nacelnik Odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodicne zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja: Aktivnosti Ministarstva na unapredenju sistema zaštite od nasilja u porodici, kroz planirane izmene i dopune Porodicnog zakona, sa posebnim osvrtom na unapredenje reagovanja sistema u tretmanu pocinilaca nasilja.

Galerija fotografija sa događaja:

Podeli: